Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

λεξιλογικές ασκήσεις από τράπεζα θεμάτων (επιλογή)

     ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

                    Παράγραφοι 25-27

1. µεθορµίζω,        στρατηγός: Να αναλύσετε  τις  σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους.
Πχ μετά+ ὁρμίζω,  .................

2.Να σχηματίστε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι                  κατάληξη                       ομόρριζα ουσιαστικά
ἐποίουν                                   -μα                                 ποίημα            
ἐκέλευσαν                              -της                               ..............
κατιδών                                    -α                                ..............
καταφρονοῦντες                       -ις                               ..............

3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης µε τη συνώνυµή τη στη Β΄ στήλη. ∆ύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.
       Α΄                                            Β΄
1. φηµί                                    α) ἐπιθυµῶ
2. παραινῶ                              β) προστάττω
3. βούλοµαι                            γ) συµβουλεύω
4. κελεύω                                δ) φάσκω
5. πόρρωθεν                            ε) µακρόθεν

4. Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη.
          Α΄                                   Β΄
1. κατιδών                     α) αργυρώνητος
5. ἐποίησαν                   β) ιδέα
3. ἐκβεβηκότας             γ) εκποίηση
4. ὠνούμενοι                 δ) επιβίβαση

5.Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την ομόρριζή της στη Β΄ στήλη. Δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν.
      Α’                                         Β’
1. νεῶν                                α) άφρων
2. ἔχοντας                           β) ορμίσκος
3. παρῄνει                           γ) νέος
4. καταφρονοῦντες             δ) έπαινος
5. ὁρμεῖν                            ε) σχέση
                                         στ) ναυτικός
                                          ζ) κατάφορτος

6.Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
 ὁρμοῦντας,   ἔχοντας,  παρῄνει,   εἶπε,    κατίδωσιν,     νεῶν,     βούλησθε,   φημί ,  ἡμέρα    
πχ ορμητήριο, ανέχεια,.............................................................................

7.Να συνδέσετε τις παρακάτω λέξεις με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια:
προφήτης, συμπολίτης, εισιτήριο, πλοηγός, ρίψασπις, διασκέδαση, τελωνείο, άρση
πχ ἔφη  .......................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου